Türkiye’de kurulan 21 Teknoloji Fakültesinden biri olan AKÜ Teknoloji Fakültesi 2010–2011 öğretim yılı güz döneminden itibaren Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Otomotiv mühendisliği 2011–2012 öğretim yılı güz döneminden itibaren de  Elektrik-Elektronik Mühendisiliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerine öğrenci alarak mühendislik müfredatını uygulamaktadır.

Teknoloji Fakültesi, mühendislik fakültelerinde uygulanan müfredatın aynısını uygulamakla beraber öğrencinin uygulama beceresinin arttırılmasına yönelik iş yeri eğitimi ve yaz stajları içermektedir. Öğrenci eğitim öğretiminin 7. döneminde iş yeri eğitimini sanayide tamamlamaktadır. Böylece öğrenci mezun olmadan arzu ettiği alanda önemli bir uygulama becerisi kazanmış olmaktadır.

 
Mühendislik Fakültelerinden Farkı

  • Müfredat noktasında herhangi bir fark yoktur. Hem Mühendislik hem Teknoloji fakültesinden mezun olan bir öğrenci 240 AKTS ders alarak mezun olmaktadır.
  • Teknoloji Fakültelerinde ilave olarak işyeri eğitimi vardır. Öğrenci bir dönemini (fakültenin belirlediği kriterleri sağlayan bir fabrikada) bizzat tasarım ve üretimin içinde yer alarak geçirmektedir.
  • Mezuniyet sonrasında hem Teknoloji hem de Mühendislik fakültelerinin diplomalarında “……Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmuştur”  ibaresi yer almaktadır.

 

İmza Yetkisi

Türkiye’de mühendislik eğitimi veren diğer kurumların yetkisi ne ise Teknoloji Fakültelerinin yetkisi de odur. Çünkü sahip olduğu bölümler Mühendislik programlarıdır. Ülkemizde kimlerin Mühendis unvanına sahip olacağı kanunla sabittir. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki kanun kimlerin bu unvana sahip olabileceğini açıkça göstermektedir.

İlgili Kanun:

(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 28/VI 1938-Sayı: 3945)

No.3458 Kabul tarihi 17-VI-1938 (28 Haziran 2000 tarihinde yayınlanan 601 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiştir.)

Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti hududları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan ve salahiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalardan birini haiz olmaları şarttır:

a) Mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek mekteblerinden verilen diplomalar;
b) Programlarının yüksek mühendis veya mimar mektebleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler;

c) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna muadil olduğu kabul edilen memleket dahilindeki diğer mühendis veya mimar mekteblerinden verilen diplomalar;

d) Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler.

Madde 2 – Yukarıki maddenin (b) ve (d) fıkralarında yazılı ecnebi memleketlerden mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için çıktıkları mektebin asli talebesi olarak tahsil dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisatını muntazaman ve fiilen takib etmiş ve mektebde cari usullere göre geçirilmesi lazım gelen bütün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır.

Madde 3 – Birinci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara (Yüksek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve (c) ve (d) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) unvanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsatnamelere de derç olunur.

10 Mayıs 2013, Cuma 2975 kez görüntülendi