AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; müfredatında zorunlu staj uygulamaları olan Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki öğrencilerin öğrenim sürecindeki teorik bilgilerini ve atölye/laboratuar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak, ayrıca eğitim öğretimin zorunlu bir parçası olan stajlar ile ilgili temel usul ve esaslar konusunda birim ve altbirimlerin staj sürecine ilişkin görev ve yetki alanlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yaz stajını düzenler, yurtiçi ve yurtdışı işyerlerinde yapacakları stajla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede aşağıdaki tanımlamalar dışında Afyon Kocatepe Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğinde verilmiş olan tanımlamalar geçerlidir.

a) Birim Staj Komisyonu: Dekan/Müdür yada bir yardımcısının başkanlığında her bölümden bir öğretim elemanının yeraldığı komisyonu,

b) Alt Birim Staj Komisyonu: Bir birimde birden fazla bölüm/programda eğitim öğretim yapılması halinde ilgili bölüm/program başkanı yada bir yardımcısının başkanlığında öğrenci yoğunluğuna göre bölüm başkanı tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda öğretim elemanından oluşan komisyonu,

c) Kurum/İşyeri: Yönergeye dahil öğrencilerin staj yapabilecekleri endüstri, sektör, kurum, işletme ve işyerlerini,

ç) Yönetmelik: Afyon Kocatepe Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliği tanımlamaktadır.

 İKİNCİ BÖLÜM

Staj komisyonunun görevleri, Staj Süresi ve Yeri, Staj Muafiyeti

 

Staj komisyonunun görevleri

Madde 5- a) Birden fazla alt birimi olmakla birlikte sadece bir diploma programında öğrencisi olan olan birimlerde birim staj komisyonu, diğer birimlerde ise alt birim staj komisyonu, staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapar, stajlarla ilgili programları ve takvimi hazırlar, staj dosyası/defteri ve staj sicil fişlerini inceler ve bunları değerlendirir.

b) Birden fazla alt birim staj komisyonu olması halinde, birim staj komisyonu alt birimler arasında koordinasyon sağlar.

 Staj Süresi ve Yeri

Madde 6- a) Yönerge kapsamına dahil öğrenciler diploma almaya hak kazanabilmeleri için öğrenimleri süresince birim veya alt birim müfredatının özelliklerine göre birim kurulunun önerisi ve senatonun onayıyla belirlenen süre kadar staj yapmak zorundadırlar.

b) Staj yapılacak kurum/işyeri tür ve nitelikleri, öğrencinin staja hangi yarıyıldan sonra başlayacağı, bir staj döneminde staj yapılabilecek süre, toplam staj süresinin nasıl bölümlendirileceği, yurt dışında yapılan stajların kabul şartları gibi konularda alt birimin önerisi ve BYK kararına göre işlem yapılır.

b-1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri, “ Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Programları Yaz Stajı Yönergesi” kuralları çerçevesinde en az 60 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

b-2) Teknoloji Fakültesi Öğrencileri Bir staj döneminde en az 20 iş günü staj yapılabilir. Ancak mezuniyet için gerekli diğer tüm şartları sağlamış olan öğrenciler için bu şart aranmaz.

b-3) Teknoloji Fakültesi Öğrencileri yaz stajına 4. yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonraki yaz döneminde, eğitim-öğretim dönemleri ve dönem sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde yapılabilir.

b-4) Yapılacak staj mühendislik bölümü alanında olmak şartıyla genel mühendislik uygulamaları ile işletme ve organizasyon konularını kapsamalıdır.

b-5) Staj, birim staj komisyonunun uygunluğunu kabul ettiği, alan ile ilgili yurt içi veya yurt dışı resmi veya özel kurumlarda yapılır.

b-6) Staj yapılacak kurumda çalışan sayısı 10 veya üzeri olmalı ve alanı ile ilgi en az bir mühendis bulunmalıdır. Çalışan sayısı 10’un altında olan işyerlerinin uygunluğuna karar vermede alt birim komisyonu yetkilidir.

c) Varsa, Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca birimlere/altbirimlere tahsis edilen staj kontenjanları ilgili birim yönetimince ilan edilir. Tahsis edilen staj yerlerinin yeterli olmaması durumunda, uygun staj yerinin bulunma sorumluluğu öğrenciye aittir.

ç) Lisans eğitimini tamamlamayan ya da tamamlayamayan öğrencilerin önlisans mezunu olabilmeleri için staj yapmaları gerekip gerekmediğine, gerekliyse süresine BYK karar verir.

ç-1) Teknoloji Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamlamayan ya da tamamlayamayan öğrencilerin önlisans mezunu olabilmeleri için en az 30 iş günü staj yapmaları gerekir.

d) Stajlar esas olarak yaz aylarında yapılır. Ancak müfredattaki staj dışındaki tüm sorumluluklarını yerine getiren öğrenciler BYK kararıyla güz veya bahar yarıyılı içerisinde de staj yapabilir.

e) Staja fiilen ve kesintisiz devam zorunludur. Senatonun haklı ve geçerli nedenler konusundaki kararına uygun bir mazareti nedeniyle devam edilemeyen staj süresinin daha sonra tamamlanması gerekir.

f) Haftanın hangi günlerinde staj yapılacağı ve bir günde en az veya en fazla kaç saat staj yapılabileceği altbirimin özelliklerine bağlı olarak alt birim önerisi üzerine BYK kararıyla belirlenir.

f-1) Teknoloji Fakültesi öğrencileri için bir haftadaki staj iş günü sayısı 5 gündür. Ancak kurumda cumartesi günleri de çalışılıyorsa staj gün sayısı 6 gündür. Kurumda pazar günleri çalışılsa bile, pazar günleri ve resmi tatil günleri staj iş gününden sayılmaz.

g) Öğrenciler birim staj komisyonunun kabul edeceği zorunlu hallerde staj yaptıkları kurum/işyerini ilgili dönemde en fazla bir kere değiştirebilirler. Öğrenci staj komisyonunun bilgisi ve izni/onayı dışında hiçbir şekilde aynı dönemde staj yaptığı işletmeyi değiştiremez.

Staj Muafiyeti

Madde 7- a) Daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş, merkezi sınavlarla ya da yatay geçişle üniversitemiz birimlerine yerleşmiş olan öğrenciler yönetmelik hükümlerine uygun olarak daha önceki yüksek öğretim kurumunda iken yapmış olduğu staj için muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

b) Staj muafiyeti için başvuruda bulunan öğrenci, daha önce yapmış olduğu stajını önceki öğretim kurumundan getireceği resmi evrak ile belgelemek zorundadır.

c) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili staj komisyonu öğrencinin yaptığı stajından muaf tutulup tutulamayacağını veya ne kadarından muaf tutulacağını karara bağlar.

ç) Birimlerde çift anadal yapan öğrencilerin ikinci anadal programındaki stajları ilgili alt birimin staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin staja başlamadan önce staj yerinin uygunluğu konusunda her iki altbirim staj komisyonlarının uygun görüşünü alması gerekir. Birinci anadaldaki stajın ikinci anadalda kabul edilme koşulları her iki altbirimin staj komisyonlarının ortak değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajın Uygulanması

 Staj Dosyası/Defteri ve Staja Başlama

Madde 8- a) Öğrenci, staja başlamadan önce birim staj komisyonu tarafından belirlenecek takvime uygun olarak, gerekli belgeleri hazırlamak suretiyle staj işlemlerini başlatır.

b) Her öğrenci staja başlamadan önce sigorta işlemlerini birim nezdinde tamamlamakla yükümlüdür.

c) Öğrenci, staj komisyonunca uygun bulunması halinde komisyon başkanlığınca onaylanan staj başvuru belgesi ve staj dosyası/defterini, stajını yapacağı kuruma verir ve stajına başlar.

ç) Staj süresince yapılan çalışmalar öğrenci tarafından staj dosyası/defterine düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin ünvanı belitilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarihleri bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj dosyaları/defterleri kabul edilmez.

ç-1) Teknoloji Fakültesi öğrencileri her staj dönemi için ayrı bir staj dosyası hazırlamalıdır.

ç-2) Staja başlayan bir öğrenci, alt birim staj komisyonunun izni olmadan staj yerini değiştiremez.

d) Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizlilik gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez. Staj süresince öğrenci ile işletme arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak staj koşulları, tarafların görev ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme imzalanabilir. İşletme ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, üniversite taraf gösterilemez.

e) Staj yeri onaylanmadan yapılan stajlar geçerli değildir.

Madde 9- Öğrencilerin staj yaptıkları esnada takibinin sağlanması için BYK kararıyla ilgili alt birim öğretim elemanları görevlendirilebilir. Bu durumda öğretim elemanının yevmiye-yolluk giderleri imkânlar doğrultusunda birim bütçesinden karşılanır.

Staj Sicil Fişi

 Madde 10- a) Birim yönetimi tarafından her staj dönemi için verilecek resimli ve onaylı “Staj Sicil Fişi” öğrenci tarafından ilgili staj yerine teslim edilir.

b) Staj yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri sicil fişine işleyip imzaladıktan sonra, kapalı zarf içerisinde öğrenci ile veya taahhütlü olarak ilgili bölüm başkanlığına gönderir. Staj

dosyası/defterinin değerlendirilebilmesi için Staj Sicil Fişinin mutlaka ilgili bölüme gelmiş olması gerekir. Belgenin ilgili bölüme ulaştırılmasının takibinden öğrenci sorumludur

Staj Dosyasının Teslimi ve Degerlendirilmesi

Madde 11- a) Öğrenciler, yaptıkları stajlar için hazırladıkları staj dosyasını/defterini ve staj raporunu staj dönemini takip eden eğitim öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç 3 hafta içinde alt birim staj komisyonuna teslim ederler. Belgeleri zamanında teslim etmeyen öğrencilerin o dönem yaptığı staj kabul edilmez.

b) Alt birim staj komisyonu her yarıyılın ilk 6 haftası içerisinde toplanarak staj belgelerini inceler ve karara bağlar. Staj sonuçları birim/alt birim yönetimi tarafından ilan edilir.

c) Stajlar yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeterli/yetersiz şeklinde değerlendirilir. Birim staj komisyonları yeterli değerlendirmesinin hangi şartlarda verileceğine, yapılan staj süresinin tamamen ya da kısmen kabul edilip edilemeyeceğine karar verir.

ç) Staj komisyonu gerekli gördüğü takdirde yeri ve saatini en az on gün önceden ilan etmek kaydıyla staj yapan öğrenciler ile mülakat yapabilir. Bu durumda öğrenciler yaptıkları stajı 15 dakikalık bir sunum hazırlayarak staj komisyonuna sunar.

d) Birim laboratuar/atelyelerinde yapılacak stajlarda ayrıca bir staj dosyası düzenlenmez, staj komisyonunun teklifi birim/alt birim başkanlığının onayı staj dosyası yerine geçer.

e) Staj değerlendirme sonuçları staj komisyonu kararı ile kesinleşir, Öğrenci İşleri bürosu tarafından ilan edilir ve öğrenci bilgi sistemine işlenir. Staj dosyası/defteri ve staj raporları öğrencinin mezuniyetinden sonra 2 yıl saklanır.

 Staj Disiplini

Madde 12- Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına uymaya mecburdurlar. Bunlara uymadıkları bildirilen öğrencilerin stajları, komisyonun incelemelerinden sonra geçersiz sayılabilir, ayrıca öğrenci hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrenciler yaz stajı yaptığı yerde kullanılan alet, malzeme, araç-gereçleri özenle kullanmak zorundadır. Her tür sorumluluk kendilerine aittir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Stajların kredilendirilmesi

Madde 13- Stajlar 2547 sayılı yasanın 44. maddesi hükümleri doğrultusunda kredilendirilir. Stajın bulunduğu öğretim yılının toplam kredisi 60 olacak şekilde güz, bahar ve staj kredileri hesaplanır.

Stajını Bitirenlerin Mezuniyet Tarihleri

Madde 14- Stajını tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez. Bütün derslerinden başarılı olup mezun olmak için yalnız stajı kalan öğrencilerin;

a)  Stajlarının bitiminde eğitim-öğretim yarıyılı başlamamışsa, staj bitirme tarihi,

b) Stajlarını eğitim-öğretim yarıyılı içerisinde bitirmişlerse yarıyıl sonu tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

Durumları “b” maddesine uyan öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak kayıt yenilemek ve ders alma işlemini yapmak zorundadır.

Staj Değerlendirmesine İtiraz

Madde 15- Öğrenci değerlendirme sonuçlarının duyurulmasını takip eden yedi iş günü içerisinde birim yönetimine vereceği dilekçe ile değerlendirmeye itirazda bulunabilir. Bu itiraz birim/alt birim staj komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 16- Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle daha önce kabul edilen lisans öğretimi yapan birimlere ait yönergeler yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 17- Bu yönerge hükümleri; Senatonun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversite Senatosu yürütür.

 

10 Mayıs 2013, Cuma 39841 kez görüntülendi