AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İŞLETMEDE MESLKEİ EĞİTİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) İşletmede Mesleki Eğitiminin amacı öğrencilere;

 1. Lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak,
 2. Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için görev yapacakları işyerlerindeki hiyerarşik sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon yapısını, iş disiplinini gözlemleyerek, uygulama yaparak ve sektör çalışanlarının yerine getirdikleri işlevleri yerinde izleyerek diploma programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak,
 3. Lisans programlarıyla ilgili eğitimleri sırasında almış oldukları teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak,
 4. İşletmede Mesleki Eğitim yaptıkları kurumun görevli personeli ile uyumlu çalışma ve işletmenin ilgili olduğu diğer kişilerle (müşteri ya da diğer kurumlar) iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak,
 5. Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerin mesleki hayatına katkı sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin yurtiçi kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve yurtdışında yapacakları İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili uygulama ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Düzeyi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen;

İşletmede Mesleki Eğitim: Öğrencilere, belirli zaman dilimi (bir eğitim-öğretim dönemi) ve süreler içinde öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki uygulamalarla karşı karşıya gelmelerini sağlayıp öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama deneyimi kazandırarak günümüz iş ortamıyla uyumlu teknolojilerle donatılmış mühendis yetiştirme programıdır.

Fakülte Dekanı: Fakültede eğitim-öğretim faaliyetleri yapan tüm lisans programlarında İşletmede Mesleki Eğitiminin yönetmelik ve yönerge esaslarına göre başlatılmasını, sürdürülmesini ve tamamlanmasını yürütmekle görevli en üst düzey yetkili ve yöneticisidir.

Fakülte-Sanayi Koordinatörü: Fakülte öğrencilerinin bu yönerge doğrultusunda İşletmede Mesleki Eğitim yapmalarını koordine etmekle görevli, fakülte dekanı tarafından görevlendirilen fakülte dekan yardımcısıdır. İşletmede Mesleki Eğitimi yapan öğrencilerin SGK işlemleri Fakülte-Sanayi Koordinatörü veya Fakülte Sekreteri tarafından yürütülür.

Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulu: Fakültede öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili süreci takip ve yönetmek üzere, Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulu oluşturulur. Bu kurul; Fakülte-Sanayi Koordinatörü ve bölüm başkanlarından meydana gelir. Kurul başkanlığını dekan adına Fakülte-Sanayi Koordinatörü yürütür.

Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu: Her lisans diploma programının kendi İşletmede Mesleki Eğitim işlemlerini yürütmek ve yönetmek üzere, bölüm başkanı tarafından oluşturulan komisyondur. Komisyon ilgili lisans programındaki Öğretim Elemanları arasından belirlenen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

İşletmede Mesleki Eğitimin Yeri: Öğrencinin eğitim gördüğü programın gereklerine ve o programdan beklenen eğitim-öğretime uygun olarak uygulama yapabilecek, fiziksel ve nitelik olarak yeterli bulunan; fakülte öğrencilerinin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, İşletmede Mesleki Eğitim yoluyla pekiştirdikleri, mal ve hizmet üreten yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlardır.

Denetçi Öğretim Elemanı: Çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi için ilgili iş yerine gerektiğinde giderek veya haberleşme araçları kullanarak öğrenciyi denetlemekle görevlidir. İlgili bölümün tüm Öğretim Elemanları içinden Denetçi Öğretim Elemanı olarak fakülte dekanı tarafından görevlendirilebilir.

İş yeri Yöneticisi: İşletmede Mesleki Eğitim protokolünü, İşletmede Mesleki Eğitiminin yapılacağı kamu veya özel sektör kuruluşu adına imzalayan yetkili kişidir.

İşletmede Mesleki Eğitim Yetkilisi: İlgili lisans diploma programlarında yeterli mühendislik bilgisine sahip, öğrencilerin işyerlerindeki eğitimlerinden sorumlu, ilgili programın en az lisans düzeyinde mezunu olan kişidir.

İşletmede Mesleki Eğitim Öğrencisi: Fakültede eğitim-öğretim yapan ve İşletmede Mesleki Eğitim zorunluluğunu yerine getirecek öğrencilerdir.

Protokol: İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili kontenjanları, şartları ve kuralları açıklayan ve iş yeri yöneticisi ile fakülte dekanı tarafından imzalanan iyi niyet belgesini ifade eder.

Başvuru Formu: Öğrenci, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Üyesi ve İşletmede Mesleki Eğitim Yetkilisi tarafından imzalanan kabul belgesidir.

Sözleşme: İşletmede Mesleki Eğitimde öğrenci ve iş yeri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve öğrenci, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Üyesi ve İşletmede Mesleki Eğitim Yetkilisi tarafından imzalanan belgedir.

İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası: Öğrencilerin iş yerinde yaptıkları günlük çalışma ve etkinlikleri içeren rapordur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Fakülte Dekanının Görevleri

MADDE 5- (1) Fakülte dekanı, İşletmede Mesleki Eğitim organizasyonun en üst yetkilisi ve yöneticisi olup görevleri şunlardır:

 1. Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulunu oluşturmak ve Fakülte-Sanayi Koordinatörünü görevlendirmek,
 2. İşletmede Mesleki Eğitim yapılacak kurumlarla ilgili yazışmaları yürütmek,
 3. İşletmede Mesleki Eğitimlerin yönetmelik, yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,
 4. İş yerleri ile yapılacak İşletmede Mesleki Eğitim Protokolüne olur vermektir.

Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulunun Görevleri

MADDE 6- (1) Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulunun görevleri:

 1. İşletmede Mesleki Eğitim Protokolünü hazırlamak ve güncellemek,
 2. İşletmede Mesleki Eğitim yapacak öğrencilerin SGK işlemleri ve çalışmalarını planlamak ve takip etmek,
 3. İşletmede Mesleki Eğitiminin etkin ve verimli yürütülebilmesi için bölümlerin İşletmede Mesleki Eğitim komisyonları arasında koordinasyon görevi yapmak ve uyumu sağlamak,
 4. Öğrencilere İşletmede Mesleki Eğitim yapılacak işletmenin temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 5. Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim yerlerine dağılımını yapmak,
 6. İşletmede Mesleki Eğitim komisyon çalışmalarını denetlemek,
 7. Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonları tarafından hazırlanan İşletmede Mesleki Eğitim Dosyalarını incelemek ve kabul etmektir.

Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun Görevleri

MADDE 7- (1) Her lisans programı için ayrı ayrı teşkil edilen İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu aynı zamanda İşletmede Mesleki Eğitimi değerlendirme komisyonudur. Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun görevleri:

 1. Öğrenci tarafından önerilen, İşletmede Mesleki Eğitim yapılacak işletmenin uygunluğunu değerlendirmek,
 2. Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim süresince hazırlayacakları çalışma faaliyetlerinin kapsamını ve İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasının içeriğini belirlemek ve ilan ederek öğrencilere duyurmak,
 3. Her öğretim yılı güz veya bahar döneminin başlamasından önceki iki hafta içinde toplanmak ve o öğretim dönemi için hazırlıkları yapmak,
 4. İlgili dönemin yarıyıl sonu sınav döneminde toplanarak İşletmede Mesleki Eğitim yapan öğrencilerin değerlendirmesini yapmak,
 5. İşletmede Mesleki Eğitim komisyonları bağlı oldukları Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği görevleri yerine getirmek,
 6.  İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kuruluna iletmek,
 7. İşletmede Mesleki Eğitim yapan öğrencilerin başarılarını değerlendirmek,
 8. İşletmede Mesleki Eğitim değerlendirme formunu üyelerle birlikte doldurarak imzalamak,
 9. Fakülte öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda İşletmede Mesleki Eğitim yapmaları amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere tanıtıcı ve yönlendirici toplantılar düzenlemek,
 10. Gerekli görüldüğü takdirde İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili anket, mülakat ve uygulamalar düzenlemek,
 11. İşletmede Mesleki Eğitimine gidecek öğrencilerin listesini öğrenci danışmanlarına derslerin başlamasını takip eden ilk dört hafta içerisinde göndermek,
 12. Kamu ya da özel sektörde İşletmede Mesleki Eğitim yapılacak kurumlar ile iletişimi geliştirmektir.

 

Denetçi Öğretim Elemanının Görevleri

MADDE 8- (1) Denetçi Öğretim Elemanının görevleri:

 1. İşletmede Mesleki Eğitim alan öğrencilerinin işyerlerinde, çalışmaların öğrenci yararına ve İşletmede Mesleki Eğitim yönergesine uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
 2. İşletmede Mesleki Eğitim yapılacak işletmenin il dışında bulunması durumunda ulaşım şartları dikkate alınarak ve Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun gerekli görmesi halinde, en az 1 (bir) denetleme görevini yerine getirmek,
 3. Her denetim sonucunda Öğretim Elemanı İşletmede Mesleki Eğitim Denetim Formunu düzenleyerek Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonuna veya ilgili Bölüm Başkanlığına teslim etmektir.

Fakülte-Sanayi Koordinatörünün Görevleri

MADDE 9- (1) Fakülte-Sanayi Koordinatörünün görevleri şunlardır:

 1. Kamu ya da özel sektörde İşletmede Mesleki Eğitim yapılacak kurumlar ile fakültedeki lisans programları arasında koordinasyonu sağlamak,
 2. Her lisans programında bulunan fakülte öğrencilerinin İşletmede Mesleki Eğitim ya da İşletmede Mesleki Eğitim yapılan kurumlarla ilgili olumsuzlukların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

İş yeri Yöneticisinin İşletmede Mesleki Eğitim İle İlgili Sorumlulukları

MADDE 10- (1) İş yeri Yöneticisinin İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili sorumlulukları şunlardır:

 1. İşletmede Mesleki Eğitim için öğrenci kabul edecek iş yerinin kendi personeline sağladığı konaklama beslenme ve sosyal imkânlardan öğrencilerin de yararlanması için gerekli çabayı göstermek,
 2. Öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitimini, bu yönerge esaslarına ve iş yeri kurallarına göre yapabilmesi için bir İşletmede Mesleki Eğitim Yetkilisi görevlendirmektir.

İşletmede Mesleki Eğitim Yetkilisinin Görevleri

MADDE 11- (1) İşletmede Mesleki Eğitim yetkilisinin görevleri:

 1. Öğrencilerin fakültede almış olduğu teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerin iş ortamındaki uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağlamak,
 2. Öğrenciye günlük, haftalık ve aylık çalışma planı ve sorumluluğunu kazandırmak,
 3. Öğrencinin eğitim gördüğü programa uymayan ve sağlık açısından problem doğuracak işlerde görevlendirilmesini engellemek,
 4. Öğrencilere meslek bilgisini ve disiplinini aktarmak,
 5. Öğrencinin günlük olarak tuttuğu İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasını ve yaptığı faaliyetleri denetlemek ve onaylamak,
 6. İşletmede Mesleki Eğitimini tamamlayan öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Puantaj Formunu doldurarak kapalı zarf içinde gizli olarak ilgili Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonuna ya da Bölüm Başkanlığına ulaştırmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletmede Mesleki Eğitim Kontenjanları ve Yerlerinin Belirlenmesi

İşletmede Mesleki Eğitim Kontenjanları

MADDE 12- (1) Protokol imzalanan kuruluşların kontenjanları Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu tarafından ilan edilir.

İşletmede Mesleki Eğitim Yerlerinin Belirlenmesi

MADDE 13- (1) Öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitim komisyonunun onayını almak suretiyle kendi belirleyecekleri yerlerde İşletmede Mesleki Eğitim yapabilirler. Onay alınmamış yerlerde İşletmede Mesleki Eğitim yapan öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim geçersiz sayılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşletmede Mesleki Eğitim ile İlgili Düzenlemeler

İşletmede Mesleki Eğitim Süresi

MADDE 14- (1) İşletmede Mesleki Eğitim yapıldığı yarıyılın derslerinin başladığı tarihte başlar ve 14-16 hafta üzerinden dikkate alınır. Öğrenciler azami öğrenim süreleri içinde İşletmede Mesleki Eğitim almak ve tamamlamak zorundadırlar. Bir tam işgünü 8 saattir. Öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim yapacakları yerin çalışma saatlerine uymak zorundadırlar. İşletmede Mesleki Eğitiminin kesintisiz yapılması esastır. Ancak zorunlu durumlarda, komisyonunun onayı ile İşletmede Mesleki Eğitim, değişik zaman dilimleri halinde ve farklı işyerlerinde yapılabilir.

(2) Fakülte öğrencileri, devam etme zorunluluğu gerektiren ders veya dersler bulunmaması halinde, İşletmede Mesleki Eğitim derslerini 4. Sınıfın 1. yarıyılında (7. yarıyılda) alabilirler. İşletmede Mesleki Eğitim dersleri öğrencinin tüm derslerinden başarılı olması durumunda bölüm kurulunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonraki yarıyıllarda öğrenciye verilebilir. Öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitimden başarılı sayılabilmesi için iş yerinde haftada en az 40 saat bulunması gereklidir.

(3) Öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitimine %80 oranında devam etmek zorundadır. Üç (3) gün izinsiz olarak İşletmede Mesleki Eğitime devam etmeyen öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitim iptal edilir. Hastalık, birinci derece yakınlarının vefatı veya benzeri acil durumlar dışında izin kullanılamaz. İzinli olarak ayrılması gereken durumlarda İşletmede Mesleki Eğitim Yetkilisi tarafından onaylı izin formu düzenlenir ve İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasında sunulur.

(4) İşletmede Mesleki Eğitim dersi eğitim öğretim yönetmeliğinde yer alan harf notu olarak değerlendirilir. Başarısız olan öğrenci, İşletmede Mesleki Eğitim derslerini başarılı olana kadar tekrar eder.

(5)İşletmede Mesleki Eğitim, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu tarafından Protokol imzalanmış ve Fakülte Dekanlığınca onaylanmış veya İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonlarının uygun gördüğü işyerlerinde yapılabilir. SGK işlemlerini kişisel olarak yapan ve kişisel sorumluluk beyanında bulunan öğrencinin Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun uygun görmesi durumunda yurtdışında İşletmede Mesleki Eğitim yapmasına izin verilir.

 İşletmede Mesleki Eğitim Başvurusu

MADDE 15- (1)İşletmede Mesleki Eğitim Başvurusu işlemleri şunlardır:

 1.  İşletmede Mesleki Eğitim yapacak öğrenciler başvuru formunu alarak İşletmede Mesleki Eğitim yapacakları kuruluşa onaylatırlar.
 2. Öğrenci bu formu ilgili bölümün İşletmede Mesleki Eğitim Komisyon Başkanlığına teslim eder.
 3. Tarafların talebi halinde öğrenci, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Üyesi ve İşletmede Mesleki Eğitim Yöneticisi arasında Ek-1’de yer alan sözleşme imzalanabilir. Sözleşme 3 nüsha olarak çoğaltılarak ilgililere verilir.
 4. Öğrenciler bütün derslerinden başarılı olsalar bile İşletmede Mesleki Eğitim yapacakları süreler için kayıt yaptırmak ve katkı paylarını ödemek durumundadırlar.

 İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası Oluşturma

MADDE 16- (1) İşletmede Mesleki Eğitim dönemi süresince öğrenci tarafından tutulacak İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

 1. Her öğrenci Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim komisyonu tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak “ İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası” hazırlamak zorundadır.
 2. Öğrenciler yaptıkları çalışma ve etkinlikleri İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasında bulunan çalışma raporu bölümüne günlük olarak işlemek ve İşletmede Mesleki Eğitim Yetkilisine onaylatmak zorundadır. Ayrıca, yapılan çalışmalarla ilgili her türlü belge İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasına eklenebilir. İşletmede Mesleki Eğitimini tamamlandıktan sonra doldurulacak sonuç bölümünde, öğrenci tarafından İşletmede Mesleki Eğitimin değerlendirilmesi yapılır.

Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 17- (1) Öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanlığına haber verilmeden İşletmede Mesleki Eğitime ara verilemez ve İşletmede Mesleki Eğitiminin yeri değiştirilemez.
 2.  İşletmede Mesleki Eğitim süresince öğrenciler yapılacak işleri birebir izlemek ve gerektiği durumlarda uygulamakla yükümlüdürler. İşletmede Mesleki Eğitimini yaptıkları birimlerde yürütülen tüm mesleki etkinlikleri takip etmek ile (seminer, hizmet içi eğitim, geliştirme kursları vb.) sorumludurlar.
 3. Öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim yapacakları iş yerinin başlama bitiş saatleri başta olmak üzere bütün kurallarına ve mevzuatı ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar.
 4. Öğrenci günlük çalışma kayıtlarını içeren çalışma raporunu (jpeg, word, vs.), İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun belirlediği aralıklarla mail yoluyla, Denetçi Öğretim Üyesine ulaştırmak zorundadır.
 5. Öğrenci günlük çalışma kayıtlarını içeren çalışma raporlarının tamamının aslını (jpeg, word, vs.) İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun belirlediği tarihlerde ilgili birime teslim etmek zorundadır.
 6. Öğrenci iş yerindeki sendikal etkinliklere katılamaz.
 7. Öğrenci, İşletmede Mesleki Eğitim derslerini alacağı yarıyıldan daha önceki dönemlere ait devam etme zorunluluğu gerektiren ders veya dersler bulunması halinde İşletmede Mesleki Eğitim derslerini alamaz.

 İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasının Teslimi

MADDE 18- (1) Öğrenci İşletmede Mesleki Eğitim Dosyalarını, İşletmede Mesleki Eğitimin bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanlığına teslim eder. Dosyası süresinde teslim edilmeyen öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitim geçersiz sayılır. İşletmede Mesleki Eğitim Dosyalarının iki yıl saklanması zorunludur.

Ücret Ödeme

MADDE 19- (1) İşletmede Mesleki Eğitimde görev alan kişilere:

 1. Denetçi Öğretim Elemanı olarak görevlendirilen Öğretim Üyelerine haftalık 5 saat teorik ders saati ücreti ödenir.
 2. İl dışı denetleme faaliyetleri için fakülte imkânları doğrultusunda Denetçi Öğretim Elemanına yolluk ve yevmiyesi ödenir.
 3. Müfredatta yer alan İş yeri Uygulaması dersi için Öğretim Elemanına herhangi bir ödeme yapılmaz.

Hastalık ve Kaza Halleri

MADDE 20- (1)İşletmede Mesleki Eğitim sırasında hastalanan ve hastalığı yedi günden fazla süren veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin adı, soyadı, hastalığın ve kazanın mahiyeti, iş yeri tarafından Fakülte-Sanayi Koordinatörlüğüne bildirilir. Bu durumlarda SGK hüküm ve uygulamaları geçerlidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 İşletmede Mesleki Eğitimin Değerlendirilmesi

 İşletmede Mesleki Eğitimin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

MADDE 21- (1) İşletmede Mesleki Eğitim değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında aşağıda belirtilen işlem uygulanır:

 1.  İşletmede Mesleki Eğitim Dosyaları, teslim tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde İşletmede Mesleki Eğitim komisyonları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
 2.  İşletmede Mesleki Eğitim değerlendirmesi; iş yeri ve Denetçi Öğretim Elemanı tarafından doldurulan İşletmede Mesleki Eğitim değerlendirme formları ile öğrencinin İş yeri Eğitimi ve Uygulama Dosyası dikkate alınarak yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) olarak değerlendirilir. Her öğrencinin değerlendirilmesi ayrı yapılır.

 İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Kararına İtiraz

MADDE 22- (1) Öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde Fakülte Dekanlığına dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar Fakülte İşletmede Mesleki Eğitim Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtirazlar, başvuru tarihi bitiminden itibaren en geç on beş (15) gün içinde karara bağlanır.

Öğrencilerin Disiplin İşlemi

MADDE 23- (1) Öğrenciler, işyerlerinin çalışma saatleri, iş şartları, kılık kıyafet ile disiplin ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. İş yerinden izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yapan öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitimine son verilerek, durum fakülteye bildirilir. Öğrenci için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri İşletmede Mesleki Eğitim sırasında da geçerlidir. Öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitim esnasında işyerlerine kusurları nedeniyle verecekleri zararlardan sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

 İşletmede Mesleki Eğitiminin Denkliği

MADDE 24- (1)  Başka Yükseköğretim kurumundan gelen öğrencilerin geldikleri fakültede yaptıkları İşletmede Mesleki Eğitiminin geçerlilikleri, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim komisyonunun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 İşletmede Mesleki Eğitim Ücreti

MADDE 25- (1) İşletmede Mesleki Eğitim yaptırılan öğrencilere İşletmede Mesleki Eğitim süresince Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Fakat farklı kamu kurumlarının (İşkur vb.) ilgili yönetmeliği gereğince kaynak sağlandığı takdirde ücret ödemesi yapılabilir. Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim yaptıkları kurumlarda aralarında yapacakları mali ilişkiler Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni bağlamaz.

Gece Çalışması

MADDE 26- (1) İşyerlerinin üretim planı nedeniyle düzenlenecek gece vardiyası çalışmalarına öğrenciler katılamazlar. Gece vardiyası çalışmalarına katılan öğrencilerin yasal sorumluluğu öğrencilere ve iş yerine aittir.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Yönerge 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28-  (1) Bu Yönerge hükümlerini, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

10 Mayıs 2013, Cuma 29271 kez görüntülendi