KARAR 2011 / 115

Üniversitemiz “Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel İntibak Eğitimi Yönergesi”nin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

  

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLİMSEL İNTİBAK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

 Amaç

Madde 1.  Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kontenjanından (MTOK) kaydolan öğrencilerin Bilimsel İntibak Eğitiminde ve sınavlarında uygulanacak esasları belirlemektir.

 Bilimsel İntibak Eğitiminin amacı

Madde 2. Öğrencilerin, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eksikliklerini tamamlayarak onları mühendislik eğitimine hazır hale getirmektir.

 Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

Madde 3. Teknoloji Fakültesi tarafından yürütülen Bilimsel İntibak Eğitimi; iki yarıyıl sürelidir. Öğrencilerin isteğine bağlı olarak yaz okulu kapsamında destek eğitimi de uygulanabilir.

Bilimsel İntibak Eğitiminde hangi derslerin okutulacağı ve bunların haftalık süreleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. 

Öğrencinin Bilimsel İntibak Eğitiminde geçirdiği öğrenim süresi, kayıtlı olduğu bölüm için 2547 sayılı Kanununun 44. maddesinde belirtilen sürelerin dışındadır.

 Seviye Belirleme sınavı

Madde 4.  Bilimsel İntibak Eğitimine ilk kez kayıt yaptıran, daha önceki yıllarda başarısız olan, üniversite içi veya dışından yatay geçiş yapan öğrenciler için Seviye Belirleme sınavı akademik yılın başında Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavından aldıkları puanlara göre Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu öğrencileri seviye gruplarına ayırabilir. Üniversite Senatosunun belirlemiş olduğu derslere ve bunların haftalık sürelerine ders veya süre ekleyebilir.

 Kayıt

Madde 5. Senatoca belirlenen akademik takvime göre öğrenciler, her yarıyıl başında kayıtlı olduğu bölümün katkı paylarını yatırarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

 Devam zorunluluğu

Madde 6. Bilimsel İntibak Eğitiminde derslerin % 70’inden az olmamak koşuluyla devam zorunludur. Devam durumları öğretim elemanları tarafından izlenir.

Okutulacak derslerin herhangi birinden devamsızlık oranı % 30’u aşan öğrenciler Bilimsel İntibak Eğitiminden başarısız sayılır ve kendilerine yıl sonu genel değerlendirmede  harf notu olarak DZ  verilir.

 Sınavlar

Madde 7. Bilimsel İntibak Eğitimi boyunca her yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavların ve yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri öğrencilere sınav tarihinden 10 gün önce bölüm panolarında ilan edilmek suretiyle bildirilir.

 Başarının belirlenmesi

MADDE 8.  Bilimsel İntibak Eğitimi süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin başarısı, her dersten aldığı genel not ortalamasının ders saatleriyle orantılı olarak hesaplanan ağırlıklı ortalamaları ile belirlenir. Elde edilen puan ortalaması 100 tam not üzerinden 60 ve üstünde ise, öğrenci Bilimsel İntibak Eğitiminden başarılı sayılır ve YT harf notu ile değerlendirilir. Öğrencinin puan ortalamasının 59,99  ve altında kalması durumunda öğrenci başarısız sayılır ve YZ  harf notu ile değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler Bilimsel İntibak Eğitimini tekrar eder.

 Yönergede yer almayan hususlar

Madde 9. Bu Yönergede yer almayan hususlarda Teknoloji Fakültesi Yönetim kurulunun ilgili yasal mevzuat çerçevesinde alacağı kararlar uygulanır.

 Yürürlükten kaldırma

Madde 10:  01.09.2010 tarih ve 2010/97 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel İntibak Eğitimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlük

Madde 11. Bu Yönerge 2011-2012 öğretim yılından itibaren yeni kayıt olan öğrencilerle uygulanır. 2010-2011 öğretim yılında kaydolan ve bilimsel intibak eğitiminden sorumlu olan öğrenciler için önceki yönergede yer alan muafiyet sınavı geçerlidir.

 Yürütme

Madde 12. Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

29 Ağustos 2013, Perşembe 707 kez görüntülendi