İş Yeri Eğitim Yönergesi

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere;

a)      Lisans Programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak,

b)      Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için görev yapacakları işyerlerindeki hiyerarşik sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon yapısını, iş disiplinini gözlemleyerek, uygulama yaparak ve sektör çalışanlarının yaptıkları işlevleri yakından izleyerek, diploma programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak,

c)      Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak,

d)      İşyeri eğitimi yaptıkları kurumun görevli personeli ile uyumlu çalışma ve işletmenin ilgili olduğu diğer kişilerle (müşteri ya da diğer kurumlar) iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak,

e)      Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri izleyerek tanımalarını sağlamak,

Olarak dikkate alınmaktadır.

 Kapsam

 MADDE 2: Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin yurtiçi kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve yurtdışında yapacakları eğitim, uygulama ve işyeri eğitimleriyle ilgili uygulama ve esasları kapsar.

 Dayanak

MADDE 3: Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ek 23. Maddesine ve Afyon Kocatepe Üniversitesi, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4: Bu yönergede adı geçen;

İşyeri Eğitimi: Öğrencilere, belirli zaman dilimi ve süreler içinde öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki uygulamalarla karşı karşıya gelmelerini sağlayarak ve öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama deneyimi kazandırarak günümüz iş ortamına uyumlu teknolojilerle donatılmış teknoloji mühendisi yetiştirme çalışmalarıdır. Fakülte öğrencileri, işyeri eğitimini üçüncü sınıfın ikinci (6. Sömestre) veya dördüncü sınıfın birinci (7. Sömestre) yarıyıllarından birinde ve daha önceki dönemlerden devam etme zorunluluğu gerektiren ders veya dersler bulunmaması halinde gerçekleştirir. Öğrencinin 6. Veya 7. Yarıyılda İşyeri eğitimi yapabilmesi için ilgili dönemlerde yer alan diğer teorik ve uygulamalı tüm dersler, her iki Eğitim-Öğretim yarıyılında da açılır. İşyeri eğitimi 15 ECTS kredisi olarak değerlendirilir. Öğrencinin işyeri eğitiminden başarılı sayılabilmesi için işyerinde haftada en az 40 saat bulunması gereklidir. Toplam devamsızlık hakkı 5 iş günü ile sınırlıdır. İşyeri eğitimi yapıldığı yarıyılın derslerinin başladığı tarihte başlar ve 14 hafta üzerinden dikkate alınır. İşyeri eğitiminden başarısız olarak değerlendirilen öğrencilere tek ders hakkı tanınmaz. Başarısız öğrenciler İşyeri Eğitimini başarılı oluncaya kadar tekrar eder. Mezuniyetleri için sadece İşyeri Eğitimi kalan öğrencilere, İşyeri Eğitimi Komisyonunun teklifi, Fakülte Dekanının oluru ve 14 net hafta şartına uymak kaydıyla, yaz döneminde de öğrenciye uygulama hakkı tanınır.

İşyeri eğitimi, Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu tarafından Protokol imzalanmış ve Fakülte Dekanlığınca onaylanmış işyerlerinde yapılabilir. İşyeri eğitimi Teknoloji Fakültesinin bulunduğu ilde veya il dışında da yapılabilir.

Fakülte Dekanı: Fakültede eğitim-öğretim faaliyetleri yapan tüm lisans programlarında işyeri eğitiminin yönetmelik ve yönerge esaslarına göre başlatılmasını, sürdürülmesini ve tamamlanmasını yürütmekle görevli en üst düzey yetkili ve yöneticisidir.

Fakülte-Sanayi Koordinatörü: Fakülte öğrencilerinin bu yönerge doğrultusunda işyeri eğitimi yapmalarını koordine etmekle görevli, Fakülte Dekanı tarafından görevlendirilen Fakülte Dekan Yardımcısıdır. İşyeri eğitimi yapan öğrencilerin sigorta işlemleri Fakülte-Sanayi Koordinatörü tarafından yürütülür.

 Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulu: Fakültede öğrencilerin işyeri eğitimi ile ilgili süreci takip ve yönetmek üzere, Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulu oluşturulur. Bu kurul; Fakülte-Sanayi Koordinatörü ve bölüm başkanlarından meydana gelir. Kurul başkanlığını Dekan adına fakülte sanayi koordinatörü yürütür.

Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu: Her lisans diploma programının kendi işyeri eğitimi işlemlerini yürütmek ve yönetmek üzere, Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulu tarafından görevlendirilen ve her lisans diploma programının Bölüm Başkanı başkanlığında oluşturulan, ilgili lisans programında uygulamalı dersleri veren öğretim üyelerinden 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan komisyondur.

İşyeri Eğitiminin Yeri: Öğrencinin eğitim gördüğü programın gereklerine ve o programdan beklenen eğitim öğretime uygun olarak uygulama yapabilecek, fiziksel ve nitelik olarak yeterli bulunan; fakülte öğrencilerinin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, işyeri eğitimi yoluyla pekiştirdikleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum ve kuruluşlardır

Denetçi Öğretim Üyesi: Çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi için işyeri eğitimi yerlerine gerektiğinde giderek veya haberleşme araçları kullanarak işyeri eğitimi gören öğrencisini denetlemekle görevlidir. İlgili bölümün tüm öğretim üyeleri, denetçi öğretim üyesi olarak fakülte dekanınca görevlendirilirler. İlgili bölümün tüm öğretim üyelerine eşit sayıda öğrenci izleme görevi verilir.

İşyeri Yöneticisi: İşyeri eğitimi protokolünü, İşyeri Eğitiminin uygulanacağı kamu veya özel sektör kuruluşu adına imzalayan yetkili kişidir.

İşyeri Eğitimi Yetkilisi: İlgili lisans diploma programlarında yeterli mühendislik notasyonuna sahip, öğrencilerin işyerlerindeki eğitimlerinden sorumlu, ilgili programın en az lisans düzeyinde mezunu olan kişidir.

İşyeri Eğitimi Öğrencisi: Fakültede eğitim öğretim yapan ve işyeri eğitimi zorunluluğunu yerine getirecek öğrencilerdir. Öğrenci iş yeri eğitimini aldığı dönemde devam mecburiyeti olan dersleri alamaz.

Protokol: İşyeri Eğitimi uygulamasıyla ilgili kontenjanları, şartları ve kuralları açıklayan ve İşyeri Yöneticisi ile Fakülte Dekanı tarafından imzalanan iyi niyet belgesini ifade eder.

Sözleşme: İşyeri Eğitimi uygulamasında öğrenci ve işyeri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve Öğrenci, Bölüm Başkanı ve İşyeri Eğitimi Yetkilisi tarafından imzalanan kabul belgesidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Fakülte Dekanının Görevleri

MADDE 5: Fakülte Dekanı işyeri eğitimi organizasyonun en üst yetkilisi ve yöneticisi olup görevleri şunlardır:

a)      Fakülte İşyeri eğitimi ve Eğitim Uygulama Kurulunu oluşturmak ve Fakülte-Sanayi Koordinatörünü görevlendirmek,

b)      İşyeri eğitimi yapılacak kurumlarla ilgili yazışmaları yapmak,

c)İşyeri eğitiminin eksiksiz başlaması, sürdürülmesi ve tamamlanması için gerekli önlemleri almak,

d)     İşyeri eğitimi komisyonlarının değerlendirmesine göre işyeri eğitimlerini başaranları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmek ve fakültede yazılı olarak ilan etmek,

e)      İşyerleri ile yapılacak İşyeri Eğitimi Protokolüne olur vermektir.

Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulunun Görevleri

MADDE 6: Fakülte İşyeri eğitimi ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun görevleri:

a)      İşyeri Eğitimi Protokolünü hazırlamak ve güncellemek,

b)      İşyeri eğitimi yapacak öğrencilerin sigorta işlemleri ve çalışmalarını planlamak ve takip etmek,

c)      İşyeri eğitimlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için işyeri eğitimi komisyonları arasında koordinasyon görevi yapmak ve uyumu sağlamak,

d)      Fakülte öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda işyeri eğitimi ve eğitim, uygulaması yapmaları amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere tanıtıcı ve yönlendirici toplantılar düzenlemek,

e)      İşyeri eğitiminde kullanılacak basılı evrakların (Öğrenci Başvuru Formu, İşyeri Eğitimi Komisyonu Değerlendirme Formu, İşyeri Eğitimi Protokolü, İşyeri Eğitimi Ücretlendirme Çizelgesi, İşyeri Eğitimi Defteri, İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formu vb.) zamanında düzenlenip, basılıp hazır hale gelmesini organize etmek,

f)       Öğrencilere işyeri eğitimi yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

g)      Öğrencilerin işyeri eğitimi yerlerine dağılımını yapmak,

h)      İşyeri eğitimi komisyon çalışmalarını denetlemek,

i)        Gerekli gördüğü takdirde işyeri eğitimiyle ilgili anket, mülakat ve uygulamalar düzenlemek,

j)        Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonlarınca hazırlanan İşyeri Eğitimi Dosyalarını incelemek ve kabul etmektir.

Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonunun Görevleri

MADDE 7: Her lisans programı için ayrı ayrı teşkil edilen İşyeri Eğitimi Komisyonu aynı zamanda işyeri eğitimini değerlendirme komisyonudur. İşyeri Eğitimi komisyonunun görevleri:

a)      İşyeri eğitimi verilecek işletmeleri belirlemek,

b)      Öğrencilerin işyeri eğitimi süresince hazırlayacakları günlük, haftalık ve aylık çalışma faaliyetlerinin kapsamını ve İşyeri Eğitimi Dosyasının içeriğini belirlemek ve ilan ederek öğrencilere duyurmak,

c)      İşyeri eğitimi komisyonları her öğretim yılı güz döneminin başlamasından önceki iki hafta içinde toplanmak ve o öğretim dönemi için hazırlıkları yapmak,

d)      Her iki dönemin genel sınavlarında bir gün toplanarak teslim edilmiş işyeri eğitimi dosyalarının ve işyeri eğitimi yapan öğrencilerin değerlendirmelerini yapmak,

e)      İşyeri eğitimi komisyonları bağlı oldukları fakülte işyeri eğitimi ve eğitim uygulama kurulunun belirleyeceği görevleri yerine getirmek,

f)       İşyeri eğitimlerinin yönetmelik, yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,

g)      İşyeri eğitimiyle ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kuruluna iletmek,

h)      İşyeri eğitimi yapan öğrencilerin işyeri eğitimi başarılarını değerlendirmek. İşyeri eğitimi değerlendirme formunu üyelerle birlikte doldurarak imzalamaktır.

Denetçi Öğretim Üyesinin Görevleri

MADDE 8: Denetçi öğretim üyelerinin görevleri:

a)      İşyeri eğitimi alan öğrencileri işyerlerinde haftada en az bir defa olmak üzere, çalışmaların öğrenci yararına ve işyeri eğitimi yönergesine uygun yürüyüp yürümediğini denetlemek,

b)      İşyeri eğitiminin il dışında bulunması durumunda ulaşım şartları dikkate alınarak ve bölüm işyeri eğitim komisyonunun gerekli görmesi halinde, en az 1 (bir) en çok 2 (iki) kez denetleme görevini yerine getirmek,

c)      Her denetim sonucunda öğretim üyesi İşyeri Eğitimi Denetim Formunu düzenleyerek Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonuna veya ilgili Bölüm Başkanlığına teslim etmek,

d)      Denetçi öğretim üyesi, ilgili Bölüm Başkanlığına denetleme faaliyeti ile ilgi raporunu sunmaktır.

Fakülte-Sanayi Koordinatörünün Görevleri

MADDE 9: Fakülte sanayi koordinatörünün görevleri şunlardır:

a)      İşyeri eğitimi konusunda lisans programları arasında ve fakülte ile işyeri eğitimi kurumları arasında koordinasyonu sağlamak,

b)      Kamu ya da özel kesimde yeni işyeri eğitimi kurumları bulunması yönünde kurumlar arası iletişimi geliştirmek,

c)      Her lisans programında bulunan fakülte öğrencilerinin işyeri eğitimi ya da işyeri eğitimi yapılan kurumlarla ilgili olumsuzlukların çözümüne en üst düzeyde katılmaktır.

 İşyerinin İşyeri Eğitimi İle İlgili Sorumlulukları

MADDE 10: İşyerinin işyeri eğitimi ile ilgili sorumlulukları şunlardır:

a)   İşyeri eğitimi için öğrenci kabul edecek işyeri kendi personeline sağladığı konaklama beslenme ve sosyal imkânlardan öğrencilerin de yararlanması için gerekli çabayı göstermek,

b)      Öğrencinin işyeri eğitimini, bu yönerge esaslarına ve işyeri kurallarına göre yapabilmesi için bir İşyeri Eğitimi Yöneticisi görevlendirmek,

c)      İşyeri eğitimini tamamlayan öğrencinin İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formunu doldurarak kapalı zarf içinde gizli olarak ilgili Bölüm Başkanlığına ulaştırmaktır.

İşyeri Eğitimi Yetkilisinin Görevleri

MADDE 11: İşyeri eğitimi yetkilisinin görevleri:

a)      Öğrencilerin fakültede almış olduğu teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerin iş ortamındaki uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağlamak,

b)      Öğrenciye günlük, haftalık ve aylık çalışma planı ve sorumluluğu yüklemek,

c)      Öğrencinin işyerinde yönetim anlamında tek muhatabı olmak,

d)       Öğrencinin eğitim gördüğü programa uymayan ve sağlık açısından problem doğuracak işlerde görevlendirilmesini engellemek,

e)      Öğrencilere meslek notasyonunu ve disiplinini aktarmak,

f)       Öğrencinin günlük olarak tuttuğu işyeri eğitimi dosyasını ve yaptığı faaliyetleri denetlemek ve onaylamak,

g)      İşyeri eğitimi bitiminde, değerlendirme formunu Fakülteye ulaştırmaktır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Eğitimi Kontenjanları ve Yerlerinin Belirlenmesi

 İşyeri Eğitimi Kontenjanları

MADDE 12: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve yurtdışı kurumlarla yapılan yazışmalar sonucunda işyeri eğitimi kontenjanları belirlenir. İşyeri eğitimi kontenjanlarının kullanımında üniversite içinden gelen taleplere öncelik verilir. Belirlenen işyeri eğitimi kontenjanlarının yetersiz olması durumunda, işyeri eğitimi komisyonunun uygun görmesi halinde öğrenciler eğitimlerine uygun işyeri eğitimi veren yerleri bulabilir ve bu yerlerde işyeri eğitimi yapabilirler.

İşyeri Eğitimi Yerlerinin Belirlenmesi

MADDE 13: Öğrencilerin işyeri eğitimi yapacağı yerler, eğitim ve uygulama durumları dikkate alınarak işyeri eğitimi komisyonları tarafından belirlenir. Öğrenciler işyeri eğitimlerini, işyeri eğitimi komisyonlarının belirlediği yerlerde yapmak zorundadırlar. İşyeri eğitimi yerlerinin ve kontenjanlarının yetersiz olduğu durumlarda öğrenciler, işyeri eğitimi komisyonunun onayını almak suretiyle kendi belirleyecekleri yerlerde de işyeri eğitimi yapabilirler. Onay alınmamış yerlerde işyeri eğitimi yapan öğrencilerin işyeri eğitimi geçersiz sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Eğitimleriyle İlgili Düzenlemeler

İşyeri Eğitimi Süresi

MADDE 14: İşyeri eğitimi süresi 14 haftadır. Bir tam işgünü 8 saattir. Öğrenciler işyeri eğitimi yapacakları yerin çalışma saatlerine uymak zorundadırlar. İşyeri eğitiminin kesintisiz yapılması esastır. Ancak zorunlu durumlarda, komisyonunun onayı ile işyeri eğitimi, önceden öğrencilere ilan etmek şartıyla değişik zaman dilimleri halinde ve farklı işyerlerinde yapılabilir.

 İşyeri Eğitimi Dosyası Oluşturma

MADDE 15: Her lisans programının işyeri eğitimi dosyaları kendi uygulama özelliklerine uygun olarak Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu tarafından, Bölümdeki diğer öğretim elemanlarının da görüşleri alınarak hazırlanır, Bölüm Akademik Kurulunca onaylanır ve öğrencilere kapsamı ilan edilir. Her bölüm vermiş olduğu mühendislik eğitimine uygun olarak dosya içeriğini ve özelliklerini belirlemelidir.

İşyeri Eğitimi Başvurusu ve İşyeri Eğitimine Başlama

MADDE 16: İşyeri Eğitimi Başvurusu ve İşyeri Eğitimine Başlama işlemleri şunlardır:

a)                  İşyeri eğitimi yapacak öğrenciler başvuru formunu alarak işyeri yeri eğitimi yapacakları kuruluşa onaylatırlar.

b)                  Öğrenci bu formu ilgili bölümün işyeri eğitimi komisyon başkanlığına teslim eder.

c)                  İşyeri eğitimi komisyonu tarafından resmi işlemler yapılarak işyeri eğitimi yapılacak kuruma dekanlık vasıtasıyla resmi yazı yazılır

d)                  Resmi yazının yazılmasından sonra karşılıklı işyeri eğitimi protokolü imzalanır.

e)                  Öğrencinin başvurusu üzerine işyeri eğitimi yetkilisi, Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulu ve ilgili öğrenci tarafından sözleşme imzalanır. Sözleşme 3 nüsha olarak çoğaltılır. Sözleşmenin bir nüshası işyerinde diğer nüshası Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulunda ve son nüshası öğrenciye verilir.

f)                   İşyeri eğitimi için kesin başlama tarihi, sözleşmede belirtilen tarihtir

g)                  Yukarıda belirtilen işlemleri yapmayan veya eksik yapan öğrencilerin işyeri eğitimleri geçersiz sayılır. Öğrenciler azami öğrenim süreleri içinde işyeri eğitimini almak ve tamamlamak zorundadırlar

h)                  Öğrenciler bütün derslerinden başarılı olsalar bile işyeri eğitimi yapacakları süreler için kayıt yaptırmak ve katkı paylarını ödemek durumundadırlar

İşyeri Eğitimi Dosyası Oluşturma

MADDE 17: İşyeri eğitimi dönemi süresince öğrenci tarafından tutulacak işyeri eğitimi dosyası aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

a)      Her öğrenci  “İşyeri Eğitimi Dosyası” hazırlamak zorundadır. İşyeri Eğitimine başlayan öğrenciler, Fakülte Dekanlığınca ilan edilen yerden işyeri eğitimi dosyasını temin ederler.

b)      İşyeri eğitimi dosyasının ilk sayfasında, Fakülte Dekanlığınca onaylanmış öğrenci ile ilgili bilgilere yer verilir.

c)      Öğrenciler her gün yaptıkları çalışma ve etkinlikleri işyeri eğitimi dosyasında bulunan günlük çalışma raporu bölümüne günlük olarak işlemek ve işyeri eğitimi yöneticisine onaylatmak zorundadır. Ayrıca, yapılan çalışmalarla ilgili her türlü belge ile işyeri eğitimi komisyonu tarafından işlenecek diğer bilgi ve belgeler de işyeri eğitimi dosyasına eklenir. İşyeri eğitimi tamamlandıktan sonra doldurulacak sonuç bölümünde, öğrenci tarafından işyeri eğitimi dosyasının ve içeriğinin değerlendirilmesi yapılır.

Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 18: Öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır.

a)      Öğrenciler işyeri eğitimlerini, protokol imzalanan kurumlarda yapmak zorundadırlar.

b)      İşyeri eğitimi komisyonu başkanlığına haber verilmeden işyeri eğitimine ara verilemez ve işyeri eğitimi yeri değiştirilemez.

c)      İşyeri eğitimi süresince öğrenciler yapılacak işleri birebir izlemek ve gerektiği durumlarda uygulamakla yükümlüdürler. İşyeri eğitimi yaptıkları birimlerde yürütülen tüm mesleki etkinliklerden (Seminer, Hizmet içi Eğitim, Geliştirme Kursları vb.) sorumludurlar.

d)      Öğrenciler işyeri eğitimi yapacakları işyerinin başlama bitiş saatleri başta olmak üzere bütün kurallarına ve mevzuatı ile Fakülte Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar.

e)      Öğrenci günlük çalışma kayıtlarını içeren haftalık çalışma raporunu (jpeg, word, vs.), o haftanın son günü mail yoluyla, Denetçi Öğretim Üyesine ulaştırmak zorundadır.

f)       Öğrenci işyerinden izinsiz ayrılamaz. İzinli olarak ayrılması gereken durumlarda izin formu düzenlenir ve işyeri eğitimi yetkilisi tarafından onaylanır.

g)      İşyeri eğitiminin yapılamadığı izinli, raporlu olan her gün öğrencinin işyerinde yapabileceği devamsızlık hakkına dâhildir.

h)      Öğrenci işyerindeki sendikal etkinliklere katılamaz.

İşyeri Eğitimi Dosyasının Teslimi

MADDE 19: Öğrenciler işyeri eğitimi dosyalarını, işyeri eğitiminin bitiş tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde işyeri eğitimi komisyonu başkanlığına teslim ederler. Dosyası süresinde teslim edilmeyen işyeri eğitimi geçersiz sayılır. İşyeri eğitimi dosyalarının da diğer resmi evraklar gibi düzenli olarak beş yıl saklanması zorunludur.

Ücret Ödeme

MADDE 20: İşyeri eğitiminde görev alan kişilere:

a)      Denetçi öğretim üyesine görevlendirildiği her 5 (beş) öğrenci için haftalık ders programında 2 (beş) saat uygulamalı ders saati ücreti ödenir.

b)      İl dışı denetleme faaliyetleri için Denetçi Öğretim Üyesine yolluk ve yevmiyesi, ödenir.

Hastalık ve Kaza Halleri

MADDE 21: İşyeri eğitimi sırasında hastalanan ve hastalığı yedi günden fazla süren veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin adı, soyadı, hastalığın ve kazanın mahiyeti, işyeri tarafından Fakülte-Sanayi Koordinatörlüğüne bildirilir. Bu durumlarda SSK hüküm ve uygulamaları geçerlidir. Bu durumlarda telafi konusunu ilgili Yönetim Kurulu belirler.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

İşyeri Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

İşyeri Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

MADDE 22: İşyeri eğitimlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında aşağıda belirtilen işlemler uygulanır:

a)      İşyeri eğitimi komisyonları bir yarıyıl içerisinde en az 3 kez toplanarak yapılan işyeri eğitimi çalışmalarını değerlendirir ve komisyon toplandıktan sonra bir hafta içerisinde sonucu Bölüm Başkanlığına yazılı olarak iletir. İşyeri eğitimi dosyaları, teslim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. İşyeri eğitimi komisyonları tarafından yapılan işyeri eğitimi değerlendirilmesi; işyeri tarafından doldurulan işyeri eğitimi değerlendirme formu, denetçi öğretim elemanı raporu ve gerektiğinde öğrencilerle yüz yüze görüşme yapılarak sorulan sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak yapılır. Her öğrencinin değerlendirilmesi ayrı olarak yapılır. Komisyon üyelerinin bir oy hakkı vardır ve karar oy çokluğuna göre alınır. Eksik bulunan işyeri eğitimi tamamlatılabilir ya da işyeri eğitiminin tamamı yeniden yaptırılabilir. İşyeri eğitimi komisyon sonuçları her öğrenci için “başarılı” ya da “başarısız” olarak Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Fakülte Dekanlığına yazılı olarak bildirilir.

b)      Fakülte Dekanlığı işyeri eğitimi komisyonları tarafından başarılı bulunan öğrencilerin listesini bir hafta içerisinde fakültede ilan eder ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

 İşyeri Eğitimi Komisyonu Kararına İtiraz

MADDE 23: Öğrenciler işyeri eğitimi değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren on beş (15) gün içinde Fakülte Dekanlığına dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar Fakülte İşyeri Eğitim ve Uygulama Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtirazlar, başvuru tarihi bitiminden itibaren en geç on beş (15) gün içinde karara bağlanır.

 Öğrencilerin Disiplin İşlemi

MADDE 24: Öğrenciler, işyerlerinin çalışma saatleri, iş şartları, kılık kıyafet ile disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. İşyerinden izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yapan öğrencilerin işyeri eğitimine son verilerek, durum fakülteye bildirilir. Öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri işyeri eğitimi sırasında da geçerlidir. İşyeri eğitimi esnasında, öğrenciler, işyerlerinde kusurları nedeniyle verecekleri zararlardan o işyerinde çalışan diğer elemanlar gibi sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

İşyeri Eğitimlerinin Denkliği

MADDE 25: Başka yüksek öğretim kurumundan gelen öğrencilerin geldikleri fakültede yaptıkları işyeri eğitimlerinin geçerlikleri, Bölüm işyeri eğitimi komisyonunun görüşü alınarak Fakülte yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 İşyeri Eğitimi Ücreti

MADDE 26: İşyeri eğitimi yaptırılan öğrencilere işyeri eğitimi süresince üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin işyeri eğitimi yaptıkları kurumlarda aralarında yapacakları mali ilişkiler Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni bağlamaz.

Gece Çalışması

MADDE 27: İşyerlerinin üretim planı nedeniyle düzenlenecek gece vardiyası çalışmalarına öğrenciler katılamazlar. Gece vardiyası çalışmalarına katılan öğrencilerin yasal sorumluluğu öğrencilere ve işyerine aittir.

Yürürlük

MADDE 28: Bu Yönerge 2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 29: Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe  Üniversitesi Senatosu yürütür.

10 Mayıs 2013, Cuma 7403 kez görüntülendi

Hızlı Erişim